Warunki korzystania z niniejszej witryny internetowej są zawarte w treści niniejszego tekstu oraz w innych dokumentach cytowanych w niniejszym dokumencie. (https://www.peronabags.pl)

PERONA BAGS ONLINE SL (zwana dalej PERONABAGS), to nazwa PERONABAGS w ofercie produktów na wyżej wymienionej stronie internetowej. (https://www.peronabags.pl). Produkty są oferowane publicznie, tzn. wszystkim rodzajom klientów i użytkowników w ogóle.

Portal, https://www.peronabags.pl udostępnia Użytkownikom następujące warunki dotyczące plików cookie:

  • - Pliki cookie to małe pliki tekstowe i liczbowe, które są pobierane i instalowane na komputerze, tablecie lub telefonie komórkowym użytkownika za pośrednictwem przeglądarki (Chrome, Firefox, Internet Explorer, Safari lub podobnych) lub aplikacji Flash, gdy użytkownik wchodzi na daną stronę internetową.

  • - Pliki cookie zapewniają "efekt pamięci" na stronach internetowych, zarówno podczas jednej, jak i kilku wizyt. Przechowują one również informacje o preferencjach osoby odwiedzającej stronę, aby zaoferować jej odpowiednie doświadczenie użytkownika oraz w bardziej sprawny sposób (w zakresie kodów dostępu, profilu, preferencji lub innych koncepcji). Są one anonimowe, ponieważ dostęp do nich ma tylko serwer, który je zainstalował.

  • - Pliki cookie nie umożliwiają dostępu do danych osobowych znajdujących się na komputerze, nawet jeśli są zainstalowane na dysku twardym, ponieważ składają się tylko z tekstu lub liczb. Nie mogą też przenosić wirusów. Ograniczają się one do śledzenia nawigacji skierowanej do określonej witryny.

  • - Ciasteczka są dostępne w wielu typach i modelach. Można je klasyfikować według różnych kryteriów, takich jak ich przeznaczenie, personalizacja, stopień trwałości na komputerze, profil instalatora, metody analizy, konfiguracja techniczna itp. Mogą być one również przydatne do poprawy dostępu i funkcjonowania stron internetowych.

Istnieją dwa rodzaje plików cookie w zależności od ich funkcji:

  • Pliki cookie sesji: Służą one do gromadzenia i przechowywania danych podczas uzyskiwania przez użytkownika dostępu do witryny oraz do przechowywania tych danych. Umożliwiają one przechowywanie informacji, których zachowanie jest niezbędne wyłącznie podczas świadczenia usługi zamierzonej przez użytkownika i tylko raz.

  • Trwałe pliki cookie: Dzięki nim dane pozostają zapisane w urządzeniu końcowym, umożliwiając dostęp do nich i ich przetwarzanie przez okres ustalony przez podmiot odpowiedzialny za pliki cookie, który może wynosić od kilku minut do kilku lat.

Strony PERONABAGS:

Strona główna:https://www.peronabags.pl (Właściciel: PeronaBags / Hosting na serwerach firmy OVH, podmiotu posiadającego numer NIF B67965509 i mającego siedzibę pod adresem Autovía Valencia-Ademuz, KM 29.5, Lliria, 46160 Valencia, Hiszpania. Dane rejestracyjne: wpisany do Rejestru Handlowego Walencji pod numerem 1/2022/3.099,0, dziennik 976, pozycja 1016, tom 11122 folio 57, pozycja 1, strona V-202784.

Profile w mediach społecznościowych: Youtube, Facebook, Instagram, Pinterest,

1. DANE IDENTYFIKACYJNE

Obowiązek dostarczania informacji jest określony w artykule 10 Ustawy z 11 lipca 2002 roku (Ustawa 34/2002) regulującej usługi społeczeństwa informacyjnego i handel elektroniczny.

Zgodnie z tą ustawą podaje się następujące dane:

a.- Nazwa domeny: https://www.peronabags.pl/

b.- Nazwa handlowa: PERONABAGS

c.- Nazwa firmy: PERONA BAGS ONLINE SL.

d.- NIF: B67965509

e.- Siedziba: Liria (46160 Walencja), Walencja-Ademuz, KM 29.5. Lokalizacja ta będzie traktowana jako adres kontaktowy i pocztowy.

f.- email: info@peronabags.pl

g.- Rejestracja: Rejestr Handlowy Walencji, dziennik 976, pozycja 1016, tom 11122 folio 57, pozycja 1, strona V-202784.

2. OGÓLNE WARUNKI UŻYTKOWANIA

Postanowienia niniejszej Informacji prawnej, jak również Polityki prywatności i Polityki dotyczącej plików cookie, mają zastosowanie zarówno do dostępu i korzystania z witryny internetowej, jak i do treści uzyskanych za jej pośrednictwem.

Fakt wejścia na naszą stronę internetową i korzystania z niej oznacza i zakłada, że użytkownik zapoznał się z niniejszymi warunkami i wskazanymi tekstami oraz je zaakceptował. W związku z tym dostęp do strony internetowej i korzystanie z niej należy rozumieć jako wykonywane przez użytkownika na jego wyłączną odpowiedzialność.

Wszelkie działania podjęte niezgodnie z postanowieniami powyższych dokumentów będą uważane za nieważne.

PERONABAGS zastrzega sobie prawo do zmiany i modyfikacji strony internetowej bez uprzedzenia, w celu poprawienia, uaktualnienia, dodania lub usunięcia jej treści. Dlatego zaleca się zapoznanie się z naszymi dokumentami prawnymi przy każdym wejściu na stronę internetową. Zmiany wprowadzone w tekstach będą obowiązywać od momentu udostępnienia ich Użytkownikom, tj. od momentu podania ich do publicznej wiadomości. W samym tekście zawsze znajdzie się końcowa wzmianka wskazująca datę publikacji ostatniej modyfikacji.

PERONABAGS nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody lub krzywdy, które Użytkownik w swoim postępowaniu może spowodować w wyniku błędnego lub niewłaściwego wykorzystania w relacjach z osobami trzecimi, za co zawsze odpowiada wyłącznie Użytkownik.

Użytkownik ponosi odpowiedzialność za prawdziwość wszelkich informacji podanych w udostępnionych mu formularzach; w przypadku nieścisłości lub nieprawdziwości podanych w ten sposób danych, dostęp do naszej witryny może zostać zablokowany.

Użytkownik ponosi odpowiedzialność za wszelkie koszty wynikające z postępowania wszczętego przeciwko niemu z powodu naruszenia postanowień niniejszego dokumentu lub innych wymienionych powyżej.

3. AKCEPTACJA OGÓLNYCH WARUNKÓW UŻYTKOWANIA

Warunkiem posiadania statusu Użytkownika jest zwykły dostęp, korzystanie lub pobieranie jakichkolwiek treści zawartych w sekcjach naszej strony internetowej. Warunkiem korzystania z witryny przez Użytkownika jest akceptacja i całkowite przestrzeganie bez zastrzeżeń warunków regulaminu naszej witryny.

4. ZASADY DOSTĘPU DO WITRYNY I KORZYSTANIA Z NIEJ

Użytkownik jest zobowiązany do dostępu i korzystania z witryny w sposób prawidłowy, w dobrej wierze i z należytą starannością, zgodnie z poniższymi kryteriami i ponosi odpowiedzialność w przypadku ich nieprzestrzegania:

1. nie podawać fałszywej tożsamości ani nie podszywać się pod osoby trzecie.

2. przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że korzystanie z jakiejkolwiek części strony internetowej będzie miało wyłącznie charakter osobisty, prywatny lub partykularny.

3) Nie wolno zezwalać osobom trzecim na korzystanie z witryny w całości lub w części, ani też włączać produktów, usług lub treści z naszej witryny do własnej działalności gospodarczej.

4. Użytkownik nie może wykorzystywać strony internetowej ani żadnej z jej zawartości do działań sprzecznych z prawem, dobrymi obyczajami, moralnością lub porządkiem publicznym, do realizacji celów niezgodnych z prawem lub mogących naruszyć prawa lub interesy osób trzecich.

5. Użytkownik nie może przechowywać, zarządzać ani rozpowszechniać żadnych treści zawartych w witrynie w sposób, który może naruszać prawa autorskie, prawa osób trzecich lub jakiekolwiek inne prawa, zarówno cywilne, karne, administracyjne, jak i innego rodzaju.

6. Użytkownik nie może uszkadzać ani szkodzić, bezpośrednio lub pośrednio, systemom fizycznym i logicznym współpracowników lub dostawców, zarówno poprzez umieszczanie lub rozpowszechnianie w sieci wirusów komputerowych, jak i w jakikolwiek inny sposób mogący spowodować takie szkody.

7. Korzystanie ze strony internetowej jest dozwolone wyłącznie w celu przeglądania treści udostępnianych Użytkownikom przez PERONABAGS, jak również w celu uzyskania informacji o działalności PERONABAGS lub szczegółów dotyczących produktów, dostępu do bloga lub zgłaszania sugestii lub zapytań za pośrednictwem protokołu i formularza kontaktowego.

5. BEZPŁATNY DOSTĘP DO STRONY INTERNETOWEJ

Aby zapoznać się z treścią naszej witryny internetowej, wszyscy użytkownicy witryny będą mieli do niej swobodny dostęp, bez żadnych ograniczeń, z wyjątkiem sytuacji opisanych w poniższym paragrafie. Użytkownicy, którzy nie zastosują się do postanowień niniejszego dokumentu, zgodnie z postanowieniami Polityki Prywatności i Polityki Cookies, zostaną pozbawieni możliwości bezpłatnego dostępu.

Bezpłatny dostęp przewidziany w poprzednim akapicie będzie generował dla użytkownika jedynie koszt podłączenia do sieci komunikacyjnej, który zostanie dostarczony przez zakontraktowanego operatora dostępu.

6. BLOG PERONABAGS

Obecnie z PeronaBags nie jest związany żaden blog.

7. OFERTA PRODUKTOWA

Strona internetowa umożliwia Użytkownikowi uzyskanie dodatkowych informacji na temat produktów oferowanych przez PERONABAGS. W sekcjach dotyczących kategorii, postaci, wieku i marek użytkownik otrzymuje informacje na temat produktów w celu dokonania zakupu online.

Użytkownicy żądający informacji o konkretnym produkcie muszą postępować zgodnie z instrukcjami zawartymi w tym rozdziale, które dotyczą:

Poprawne wypełnianie formularzy kontaktowych.

Akceptacja naszego ostrzeżenia i informacji prawnej, a także Polityki prywatności i Polityki dotyczącej plików cookie, które znajdują się pod formularzem.

W tym celu PERONABAGS udostępni formularz uczestnictwa określający obowiązkowe i opcjonalne pola do wypełnienia przez Użytkownika, który będzie musiał przesłać wymagany dokument i zaakceptować niniejsze Ostrzeżenie i Informację prawną, Politykę prywatności i Politykę plików cookie.

8. STREFA "PRYWATNA/MOJE KONTO"

Użytkownik będzie mógł korzystać z prywatnego obszaru do zarządzania swoimi zakupami i informacjami osobistymi. Dostęp do tego obszaru będzie możliwy po podaniu adresu e-mail i hasła użytkownika. Utworzenie konta pozwoli na szybsze zarządzanie zakupami, bez konieczności ponownego wprowadzania wszystkich danych. Umożliwi to również inne czynności związane z zarządzaniem kontem, takie jak przeglądanie historii zamówień, sprawdzanie salda lub kuponów upominkowych.

W przypadku utraty lub nieuprawnionego dostępu do strefy prywatnej Użytkownika przez jakąkolwiek osobę trzecią, Użytkownik musi niezwłocznie powiadomić PERONABAGS, korzystając z protokołu zgłoszenia naruszenia wskazanego poniżej.

PERONABAGS zastrzega sobie prawo do odebrania dostępu do strefy prywatnej każdemu Użytkownikowi, który naruszy niniejsze Warunki, w tym Warunki prawne, Politykę prywatności lub Politykę plików cookie.

9. PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ LUB PRZEMYSŁOWEJ

PERONABAGS nie posiada żadnych uprawnień kontrolnych w stosunku do stron, do których prowadzą linki na naszej stronie. Dlatego też nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treści, informacje lub opinie, które mogą być publikowane lub rozpowszechniane w jakikolwiek sposób na stronach internetowych, do których Użytkownik może uzyskać dostęp za pośrednictwem takich łączy, ani za towary lub usługi, które można uzyskać za pośrednictwem takich stron, ani za żadne inne towary lub usługi, reklamy lub jakiekolwiek inne treści dostępne na stronach, do których prowadzą łącza.

W związku z powyższym, Użytkownik powinien zachować najwyższą ostrożność przy ocenie i korzystaniu z informacji, treści lub usług, które pojawiają się na portalach lub stronach, do których zamieszcza odnośniki.

Jeżeli Użytkownik dowie się o jakimkolwiek działaniu niezgodnym z prawem na stronach internetowych osób trzecich, do których linki znajdują się na naszej stronie, musi jak najszybciej poinformować nas o tym fakcie, abyśmy mogli zlikwidować wspomniany link dostępu.

Korzystanie przez PERONABAGS z tych linków ogranicza się do umożliwienia Użytkownikowi uzyskania dalszych informacji, przy czym - jako że są to osoby trzecie - nie oznacza to, że PERONABAGS ponosi jakąkolwiek odpowiedzialność za ich treść lub konsekwencje uzyskania dostępu do nich.

10. PERONABAGS ZRZEKA SIĘ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA TREŚCI ZAMIESZCZONE NA STRONACH INTERNETOWYCH DOSTĘPNYCH Z JEJ STRONY INTERNETOWEJ.

PERONABAGS nie przeprowadza żadnej kontroli ani legitymizacji stron internetowych, do których linki można znaleźć na naszej stronie. W związku z tym Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że PERONABAGS jest zwolniony z wszelkiej odpowiedzialności za treści, opinie, informacje i wszelkie inne koncepcje, które mogą pojawić się, zostać opublikowane lub rozpowszechnione na takich stronach internetowych, do których Użytkownik może uzyskać dostęp za pośrednictwem takich linków. PERONABAGS nie ponosi również żadnej odpowiedzialności za produkty, towary lub usługi, które Użytkownik może nabyć za pośrednictwem tych stron, ani za treści, produkty, usługi, elementy reklamowe lub jakiekolwiek inne elementy dostępne na stronach, do których prowadzą linki.

Użytkownik musi z należytą starannością korzystać z informacji, treści lub usług dostępnych na portalach, do których odsyłają linki. Jeżeli Użytkownik dowie się lub będzie wiedział o bezprawności działań osób trzecich na ich stronach internetowych, do których prowadzą linki na naszej stronie, musi niezwłocznie powiadomić PERONABAGS, aby PERONABAGS mógł usunąć link do strony, do której prowadzą linki.

Zważywszy, że wykorzystanie takich linków przez PERONABAGS ogranicza się do dostarczenia informacji Użytkownikowi, PERONABAGS nie może w żadnym wypadku ponosić odpowiedzialności za treści, do których dostęp uzyskuje się za pośrednictwem takich linków, ani za konsekwencje takiego dostępu.

11. PERONABAGS ZRZEKA SIĘ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA LINKI UTWORZONE NA PROFILACH SIECI SPOŁECZNOŚCIOWYCH, NA KTÓRYCH PERONABAGS JEST OBECNY.

PERONABAGS jest obecny na następujących portalach społecznościowych: Youtube, Instagram, Facebook, Pinterest.Nie wyklucza to możliwości korzystania w przyszłości z innych sieci.

Jeśli chodzi o informacje zawarte w treściach zamieszczonych lub połączonych z wyżej wymienionymi sieciami społecznościowymi, treści te są zamieszczane wyłącznie w celu informowania, rozpowszechniania i promowania produktów oferowanych przez PERONABAGS, w związku z czym PERONABAGS nie ponosi żadnej odpowiedzialności za decyzje, które Użytkownik może podjąć na podstawie tych treści, ani za szkody, które mogą zostać wyrządzone Użytkownikowi lub osobom trzecim w wyniku tych informacji.

PERONABAGS dba o jakość informacji, korygując błędy w otrzymanych danych oraz o prawidłowe administrowanie stronami, zgodnie z kryteriami dobrych praktyk. Podobnie PERONABAGS ułatwi użytkownikom będącym osobami trzecimi zgłaszanie wszelkich komentarzy o niewłaściwym lub szkodliwym charakterze, niezwiązanych z poruszanymi tematami, jak również zdjęć lub filmów niezwiązanych z tematami, dla których przeznaczone są sieci społecznościowe.

W takich przypadkach PERONABAGS, jako administrator profilu sieci społecznościowych, na których jest obecny, ma prawo do usunięcia wszelkich informacji, które nie spełniają wymogów jakości i dobrego serwisu, zarówno rekreacyjnego, jak i informacyjnego, wspomnianych sieci społecznościowych. W żadnym wypadku dbałość o jakość treści nie może być interpretowana jako przyjęcie odpowiedzialności za informacje, o których mowa.

Użytkownik jest świadomy i akceptuje fakt, że dostęp do portali społecznościowych wymaga korzystania z usług/dostaw osób trzecich świadczących usługi społeczeństwa informacyjnego. W związku z tym PERONABAGS nie ponosi żadnej odpowiedzialności za działanie, prawdziwość, ciągłość lub jakość takich sieci, jak również nie może zapobiec zawieszeniu usługi, jej anulowaniu lub niedostępności z przyczyn niezależnych od PERONABAGS.

PERONABAGS nie ponosi również odpowiedzialności za szkody lub straty poniesione przez Użytkownika z powodu błędów lub rozłączeń w sieciach społecznościowych, skutkujących przerwaniem, zawieszeniem lub anulowaniem usługi, jak również utratą informacji, podczas lub przed świadczeniem usługi.

Sieci społecznościowe mogą ułatwiać dostęp do innych łączy lub stron internetowych. Zgodnie z ustawą 34/2002 z dnia 11 lipca o usługach społeczeństwa informacyjnego i handlu elektronicznym, PERONABAGS działa jako usługodawca pośredniczący, co oznacza, że ponosi odpowiedzialność za treści i usługi świadczone przez osoby trzecie na stronach, do których odsyła wspomniana sieć społecznościowa, wyłącznie w przypadku, gdy posiada rzeczywistą wiedzę o bezprawności tych treści i usług i nie dołożył należytej staranności w celu ich usunięcia.

Każdy Użytkownik, który uważa, że którakolwiek ze stron połączonych za pośrednictwem któregokolwiek z portali społecznościowych, na których PERONABAGS jest obecny, zawiera treści bezprawne, szkodliwe lub nieodpowiednie, może powiadomić PERONABAGS za pomocą protokołu zgłoszenia naruszenia wskazanego poniżej, aby umożliwić podjęcie niezbędnych środków w celu usunięcia takich treści z profilu PERONABAGS.

PERONABAGS nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treści lub usługi, które mogą być oferowane na stronach, do których odsyłają nasze profile w sieciach społecznościowych, na których PERONABAGS jest obecny. W związku z tym nie ponosi również odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody lub straty wynikające z ich nieprawdziwości, bezużyteczności, niezgodności z prawem, braku jakości, aktualizacji lub dostępności.

12. ZRZECZENIE SIĘ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA LINKI PROWADZĄCE DO STRONY INTERNETOWEJ PERONABAGS Z INNEJ STRONY INTERNETOWEJ

W przypadku zamieszczenia linku ze strony internetowej lub innego portalu internetowego do strony PERONABAGS, Użytkownik musi spełnić następujące warunki:

Zabronione jest całkowite lub częściowe powielanie usług lub treści zawartych na stronie internetowej, a także tworzenie "głębokich linków", linków IMG, linków graficznych lub "ramek", chyba że za uprzednią pisemną zgodą.

Zabronione są fałszywe, niedokładne lub błędne oświadczenia dotyczące strony PERONABAGS, usług lub treści na niej zawartych.

Strona internetowa, na której znajduje się link do strony PERONABAGS, nie może zawierać żadnych określeń, logo, marki, nazwy handlowej, znaku firmowego, sloganów ani innych znaków rozpoznawczych PERONABAGS, chyba że za uprzednią pisemną zgodą PERONABAGS. Strona internetowa PERONABAGS musi być również możliwa do wyświetlenia w całości na ekranie przeglądarki, a jej zawartość nie może być wyświetlana w ramkach. PERONABAGS zastrzega sobie prawo do zażądania od osób trzecich usunięcia wszelkiego rodzaju linków do strony PERONABAGS, jeśli PERONABAGS uzna to za stosowne.

Aktywacja linku nie zakłada istnienia jakiegokolwiek związku między PERONABAGS a właścicielem strony internetowej lub portalu, z którego pochodzi link, ani też sama w sobie nie oznacza znajomości i akceptacji przez PERONABAGS usług i treści oferowanych przez wspomnianą stronę internetową lub portal.

PERONABAGS nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treści lub usługi oferowane publicznie na stronie internetowej lub portalu, z którego pochodzi hiperłącze, ani za informacje i oświadczenia tam zawarte.

13. ATAKI KOMPUTEROWE (WIRUSY, HAKERSTWO ITP.)

Użytkownik powinien zawsze właściwie korzystać ze strony PERONABAGS, powstrzymując się od wprowadzania wszelkiego rodzaju wirusów, robaków, koni trojańskich, bomb logicznych lub innego rodzaju programów technologicznych lub materiałów, które mogą być szkodliwe lub krzywdzące.

Użytkownik nie może bez uprzedniej autoryzacji podejmować prób dostępu do strony internetowej PERONABAGS, serwera, na którym jest ona umieszczona, ani do żadnego innego serwera, komputera lub bazy danych związanych w jakikolwiek sposób z tą stroną. Użytkownik zobowiązuje się zatem nie atakować witryny za pomocą "ataków typu denial of service" lub "rozproszonych ataków typu denial of service" i przyjmuje na siebie pełną odpowiedzialność, jeśli tego nie zrobi.

Nieprzestrzeganie postanowień niniejszej klauzuli może stanowić podstawę do popełnienia przestępstw klasyfikowanych w naszym systemie prawnym jako przestępstwa kryminalne. Z tego powodu PERONABAGS zastrzega sobie prawo do powiadomienia właściwych organów o wszelkich takich wykroczeniach, do współpracy z nimi w celu ich wyjaśnienia oraz do podjęcia wszelkich działań prawnych, do których może być uprawniona.

PERONABAGS nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody lub krzywdy, które mogą wynikać z ataku typu denial of service, wirusa lub innego programu lub materiału, który może być technologicznie szkodliwy lub uszkodzić sprzęt użytkownika (komputer, sprzęt komputerowy, dane itp.) w konsekwencji korzystania ze strony internetowej PERONABAGS lub pobierania treści z tej strony lub z jakiejkolwiek innej strony, do której przekierowuje.

14. ZASTRZEŻENIE O WYŁĄCZENIU GWARANCJI I ODPOWIEDZIALNOŚCI

PERONABAGS zastrzega sobie prawo do wycofania lub odmowy dostępu do całości lub części treści zamieszczonych na stronie PERONABAGS, bez uprzedzenia, z własnej inicjatywy lub na wniosek osoby trzeciej, każdemu Użytkownikowi, który nie przestrzega postanowień tych artykułów lub innych tekstów prawnych regulujących stronę internetową oraz innych wyżej wymienionych nakazów.

Użytkownik, postępując w ten sposób, jest świadomy i dobrowolnie akceptuje, że korzystanie ze strony internetowej PERONABAGS i jej treści odbywa się w każdym przypadku na wyłączną odpowiedzialność Użytkownika.

PERONABAGS nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, które mogą wynikać z:

- Brak funkcjonowania, dostępności lub ciągłości technicznej strony internetowej.

- Brak przydatności, użyteczności lub ważności strony internetowej, jej usług, treści itp. w odniesieniu do oczekiwań, potrzeb lub działań Użytkownika.

- Wszelkie niezgodne z prawem lub niedbałe korzystanie z witryny oraz wszelkie korzystanie, które nie jest zgodne z tekstami prawnymi i postanowieniami wskazanymi powyżej lub które jest sprzeczne z dobrą wiarą, moralnością, dobrymi obyczajami lub porządkiem publicznym.

Poprawianie błędów: W przypadku wykrycia błędów lub nieścisłości na Stronie oraz biorąc pod uwagę, że jej zawartość została przygotowana zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadą dobrej wiary, PERONABAGS naprawi takie błędy, gdy tylko się o nich dowie, i tak szybko, jak to będzie możliwe.

15. POLITYKA PRYWATNOŚCI I POLITYKA PLIKÓW COOKIE

Do strony internetowej PERONABAGS mają zastosowanie postanowienia naszej Polityki prywatności i Polityki plików cookies. Zaleca się, aby wszyscy użytkownicy zapoznali się z nimi na początku.

16. AKCJE

PERONABAGS zastrzega sobie prawo do skorzystania ze swoich działań i praw w przypadku jakichkolwiek działań, które naruszają niniejsze ostrzeżenie i notę prawną, a także Politykę prywatności i Politykę plików cookie lub powodują jakiekolwiek niewłaściwe lub bezprawne wykorzystanie strony internetowej PERONABAGS, czy to na drodze cywilnej, karnej, administracyjnej, czy też za pomocą innych dopuszczalnych i stosownych środków.

17. ZGŁASZANIE NARUSZEŃ PRZEPISÓW

Z uwagi na to, że PERONABAGS szanuje prywatność Użytkowników i Klientów, jak również prawa własności przemysłowej i intelektualnej osób trzecich, wskazane jest, aby Użytkownicy i Klienci strony PERONABAGS zachowywali się z takim samym szacunkiem w sensie wzajemnym.

Z tego powodu Użytkownicy, którzy dowiedzą się o faktach, które mogą być nielegalne lub nieprawidłowe w korzystaniu z jakichkolwiek treści, usług lub innych okoliczności zawartych na tej stronie, które mogą być nielegalne, lub dowiedzą się o nielegalnym dostępie do ich strefy prywatnej lub kradzieży hasła, mogą się z nami skontaktować za pośrednictwem następującego adresu e-mail info@peronabags.pl.

W wiadomości e-mail Użytkownik musi podać informacje o domniemanym nielegalnym działaniu oraz zidentyfikować się, aby można było się z nim skontaktować w razie potrzeby uzyskania dalszych informacji.

Komunikacja przewidziana w niniejszym dokumencie będzie szczególnie przydatna, gdy domniemana nielegalna działalność może wiązać się z naruszeniem praw własności przemysłowej lub intelektualnej, praw do wizerunku jakiejkolwiek osoby lub naruszeniem danych osobowych osób fizycznych lub prawnych.

Strona przekazująca informacje musi określić chronioną treść, a także punkt, w którym się ona znajduje.

PERONABAGS podejmie starania, aby podjąć najbardziej odpowiednie środki w celu skorygowania lub ścigania zgłoszonych w ten sposób domniemanych naruszeń.

18. NULLITY

Sądowe stwierdzenie całkowitej lub częściowej nieważności którejkolwiek z klauzul niniejszego Ostrzeżenia i Informacji prawnej, Polityki prywatności lub Polityki dotyczącej plików cookie nie będzie miało wpływu na pozostałe klauzule, które pozostaną ważne.

19. PRAWO WŁAŚCIWE I JURYSDYKCJA

Niniejsze ostrzeżenie i nota prawna, ich interpretacja i przestrzeganie podlegają prawu hiszpańskiemu. Język hiszpański jest językiem właściwym do sporządzania, interpretacji i przestrzegania niniejszego tekstu, jak również Polityki Prywatności i Polityki Cookies oraz pozostałych przepisów i dokumentów związanych ze stroną internetową PERONABAGS.

W przypadku jakiegokolwiek sporu Użytkownik lub Klient może odwołać się do sądów powszechnych zgodnie z prawnie ustanowioną właściwością i kompetencjami.

W przypadku Klientów, którzy nie mają statusu "Konsumenta lub Użytkownika", sprawa zostaje wyraźnie poddana sądom i trybunałom miasta Walencja, ponieważ w tym miejscu została zawarta Umowa, z wyraźnym zrzeczeniem się wszelkiej innej jurysdykcji, która mogłaby im odpowiadać, chyba że ma ona charakter imperatywny.

20. ODR-PLATFORMA ROZWIĄZYWANIA SPORÓW ONLINE (EUROPEJSKA PLATFORMA ROZWIĄZYWANIA SPORÓW W HANDLU ELEKTRONICZNYM)

Platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów (ODR) działa we wszystkich krajach członkowskich Unii Europejskiej, np. w Hiszpanii.

W Hiszpanii, zgodnie z ustaleniami Komisji Europejskiej, Europejskie Centrum Konsumenckie działające przy hiszpańskiej Agencji ds. Spraw Konsumenckich, Bezpieczeństwa Żywności i Żywienia będzie pełniło rolę punktu kontaktowego platformy, uprawnionego do udzielania pomocy i wsparcia przy składaniu skarg za pośrednictwem platformy.

Ze swojej strony Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/11/UE z dnia 21/05/2013 w sprawie alternatywnych metod rozstrzygania sporów w sprawach konsumenckich oraz Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady 524/2013 ustanawiają obowiązek poinformowania kupującego o istnieniu wspomnianej platformy. W związku z tym informujemy naszych Użytkowników, że w przypadku jakiegokolwiek sporu z konsumentem PERONABAGS, istnieje nowa, prosta, wielojęzyczna i dostępna europejska procedura rozwiązywania sporów. Procedura ta będzie zgodna z następującymi parametrami:

Konsument musi wejść na tę platformę i wypełnić formularz skargi online. Po wypełnieniu formularz zostanie wysłany z tej samej platformy.

Reklamacja zostanie przekazana do PERONABAGS, który zaproponuje konsumentowi alternatywny sposób rozstrzygania sporów.

Po uzgodnieniu przez konsumenta i sprzedawcę podmiotu wyznaczonego do rozstrzygnięcia sporu, platforma prześle skargę do podmiotu wybranego przez strony.

Podmiot prowadzący mediacje rozpatruje sprawę drogą elektroniczną i proponuje rozwiązanie w ciągu maksymalnie 90 dni.

Ostatnia aktualizacja 1 czerwca 2018 r.