Niniejszy dokument kontraktowy reguluje nabywanie towarów, produktów i usług za pośrednictwem strony internetowej https://www.peronabags.pl,której właścicielem jest PERONA BAGS ON LINE S.L., (zwana dalej dostawcą).

Akceptacja niniejszego dokumentu oznacza, że użytkownik zapoznał się z nim i zrozumiał go, a także, że posiadając wystarczającą zdolność do zawierania umów, przyjął na siebie wszystkie ustanowione w nim zobowiązania.

Niniejsze Ogólne Warunki Handlowe (OWH) będą obowiązywać bezterminowo tak długo, jak DOSTAWCA nie wskaże innych. Będą one zatem miały zastosowanie do wszystkich umów zawieranych za pośrednictwem strony internetowej PROWADZĄCEGO.

PROWADZĄCY informuje, że PERONA BAGS ON LINE SL jest odpowiedzialna za ustawodawstwo obowiązujące w krajach, do których wysyła produkty i zna je oraz zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany warunków, bez wpływu na towary lub promocje, które zostały zakupione przed zmianą.

Umawiające się strony

Z jednej strony PERONA BAGS ON LINE SL (CIF B67965509, z siedzibą przy Autovía Valencia-Ademuz, KM 29.5, 46160 Llíria, Valencia), która działa jako dostawca towarów, produktów lub usług zamówionych przez użytkownika.

Z drugiej strony, UŻYTKOWNIK, prawidłowo zarejestrowany na stronie internetowej za pomocą adresu e-mail i hasła, za którego prawdziwość, wykorzystanie i przechowywanie odpowiada, podobnie jak za dane przekazane usługodawcy.

Przedmiot umowy

Celem niniejszej umowy jest uregulowanie umownego stosunku sprzedaży powstałego pomiędzy PROWADZĄCYM a UŻYTKOWNIKIEM w momencie, gdy ten ostatni zaakceptuje odpowiednie pole podczas procesu zawierania umowy on-line.

Stosunek umowny kupna i sprzedaży oznacza obowiązek dostarczenia określonego produktu w zamian za określoną cenę opublikowaną na stronie internetowej.

Procedura rekrutacyjna

UŻYTKOWNIK będzie mógł uzyskać dostęp do produktów lub usług oferowanych przez PROWADZĄCEGO wyłącznie po zarejestrowaniu się na stronie internetowej, co będzie wymagało utworzenia konta użytkownika. W celu tego przetwarzania UŻYTKOWNIK musi podać żądane dane osobowe, które będą należycie przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem (UE) 2016/679 z dnia 27/04/2016 regulującym ochronę osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnym przepływem takich danych (zwanym dalej RGPD) i które jest cytowane w Ostrzeżeniu i Informacji prawnej oraz Polityce prywatności tej strony internetowej.

Podczas rejestracji użytkownik ustanawia nazwę użytkownika i hasło, przyjmując na siebie obowiązek starannego korzystania z nich i nieudostępniania ich osobom trzecim. Podobnie, musi on powiadomić PROWADZĄCEGO o utracie lub kradzieży tych elementów lub o możliwym dostępie do nich przez nieupoważnione osoby trzecie, aby móc je natychmiast zablokować.

Po utworzeniu konta użytkownika, zgodnie z artykułem 27 Ustawy o usługach społeczeństwa informacyjnego i handlu elektronicznym (Ustawa 34/2002, LSSICE), zamawiający postępuje zgodnie z procedurą opisaną poniżej:

 • - GTC - Ogólne warunki umowy.

 • - Oferowany produkt

 • - Wysyłka zamówienia.

 • - Prawo do odstąpienia od umowy.

 • - Skargi.

 • - Przypadki działania siły wyższej.

 • - Jurysdykcja.

 • - Ogólne informacje o ofercie.

 • - Język.

 • - Plik z dokumentacją.

 • - Cena i okres ważności oferty.

 • - Koszty transportu.

 • - Sposób płatności, koszty i zniżki.

 • - Proces zakupu.

 • - Gwarancje i poręczenia.

 • - Zwroty.

 • - Obowiązujące przepisy i jurysdykcja.

1.WARUNKI OGÓLNE (CGC)

Składając zamówienie, użytkownik akceptuje niniejsze ogólne warunki handlowe, o ile nie uzgodniono inaczej na piśmie z dostawcą.

2. OFEROWANY PRODUKT

Oferowany produkt powinien przedstawiać swoje główne cechy w odpowiednim pliku lub dziale, w którym należy podać takie okoliczności, jak cechy, cena, rabaty i oferty itp.

Wszystkie oferty muszą być wyraźnie oznaczone i zidentyfikowane jako takie, z podaniem zarówno poprzedniej ceny, jak i ceny oferty.

3. WYSYŁKA ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostanie wysłane dopiero po potwierdzeniu płatności. W przypadku zamówień za pobraniem wymagane jest potwierdzenie płatności i wysyłki przez przewoźnika Dostawcy Usług.

W przypadku wysyłki przez przewoźnika wskazanego przez użytkownika, użytkownik ponosi odpowiedzialność za czas dostawy.

Co do zasady, produkty są wysyłane kurierem ekspresowym (np. Seur, Sending, DHL itp.), w zależności od miejsca przeznaczenia określonego przez użytkownika.

Daty i terminy dostaw uważa się za przybliżone, a zatem samo opóźnienie nie stanowi istotnego naruszenia warunków zakupu. Jeżeli dostawa nie zostanie zrealizowana w ciągu trzydziestu dni od uzgodnionej daty dostawy, użytkownik może anulować zamówienie i zażądać zwrotu całej zapłaconej kwoty, bez ponoszenia kosztów i bez powodowania jakichkolwiek roszczeń odszkodowawczych wobec dostawcy.

Czas dostawy produktów znajdujących się w magazynie oraz w przypadku dostaw na Półwysep Helski wynosi zazwyczaj od 24 do 48 godzin w dni robocze. Nie realizuje się dostaw do Ceuty i Melilli oraz na Wyspy Kanaryjskie. W przypadku Balearów czas dostawy wynosi od 24 do 72 godzin. Termin dostawy nie będzie realizowany, dopóki nie zostanie potwierdzona dostępność produktu i pełna płatność za zamówienie.

PROWADZĄCY nie ponosi odpowiedzialności, jeżeli produkt nie może zostać dostarczony z powodu wady, błędu lub nieprawdziwych informacji podanych przez UŻYTKOWNIKA.

Dostawę uważa się za dokonaną, gdy przewoźnik przekaże produkt do dyspozycji UŻYTKOWNIKA, a UŻYTKOWNIK, jego przedstawiciel lub pełnomocnik, podpisze dokument odbioru potwierdzający dostawę.

Obowiązkiem UŻYTKOWNIKA jest sprawdzenie produktu w momencie odbioru, jak również zgłoszenie wszelkich uwag lub reklamacji uznanych za uzasadnione w dokumencie odbioru dostawy.

Jeżeli zawieranie umowy nie obejmuje fizycznej dostawy jakiegokolwiek produktu, ale produkt jest pobierany bezpośrednio ze strony internetowej, PROWADZĄCY poinformuje UŻYTKOWNIKA z wyprzedzeniem o procedurze wymaganej do takiego pobrania.

4. PRAWO DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

W odniesieniu do ewentualnego zwrotu lub reklamacji wad produktu lub usługi UŻYTKOWNIKOWI internetowemu przysługują takie same prawa i terminy jak zwykłemu nabywcy.

UŻYTKOWNIK ma czternaście dni kalendarzowych od daty otrzymania produktu na jego zwrot, zgodnie z artykułem 71 ustawy 3/2014 z dnia 27 marca. Koszty zwrotu ponosi użytkownik, chyba że zwrot jest spowodowany wadami produktu. Istotne jest, aby produkt został zwrócony w oryginalnym opakowaniu i w idealnym stanie, co umożliwi jego późniejszą sprzedaż jako fabrycznie nowego.

Prawo do odstąpienia od umowy nie ma zastosowania w następujących przypadkach:

1. jeśli produkt nie może zostać zwrócony w idealnym stanie.

2. Jeśli opakowanie nie jest oryginalnym opakowaniem produktu lub nie jest w idealnym stanie w sensie "fabrycznie nowe". Dlatego też oryginalne opakowanie musi chronić produkt, tak aby został on odebrany w idealnym stanie, a wszelkie naklejanie taśm samoprzylepnych, plomb lub innych dodatków bezpośrednio na nim jest zabronione.

3. Gdy produkt został otwarty i nie można udowodnić, że nie był używany.

4. Gdy jest to produkt spersonalizowany.

5. Gdy ze względów higienicznych lub innych określonych prawem wyjątków prawo powrotu nie ma zastosowania.

W celu dokonania zwrotu należy uprzednio zwrócić się do dostawcy z wnioskiem o nadanie numeru zwrotu (RMA), korzystając z formularza RMA przeznaczonego do tego celu.

Po otrzymaniu wyżej wymienionego numeru RMA, UŻYTKOWNIK powinien wysłać produkt do dostawcy, zaznaczając RMA na liście przewozowym, wraz z kosztami transportu na swój koszt, na adres PERONA BAGS ON LINE SL, znajdujący się przy Autovía Valencia-Ademuz, KM 29.5, Lliria (46160 Valencia).

5. REKLAMACJE

Reklamacje UŻYTKOWNIKÓW będą rozpatrywane w możliwie najkrótszym czasie. Można je zgłaszać za pośrednictwem jednego z następujących sposobów kontaktu:

Adres pocztowy:PERONA BAGS ON LINE SL, Autovía Valencia-Ademuz, KM 29.5 Lliria (46160 Valencia)

Przez e-mail: Godziny otwarcia: od poniedziałku do piątku w godz. 9:00-17:00 na stronie info@peronabags.pl (tylko w dni powszednie)

6. PRZYPADKI DZIAŁANIA SIŁY WYŻSZEJ

Żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności, jeżeli niewykonanie umowy jest spowodowane działaniem skutecznej i dostatecznie udowodnionej siły wyższej. W takim przypadku okres wykonania zobowiązania uważa się za zawieszony do czasu ustania siły wyższej.

7. KOMPETENCJE

UŻYTKOWNIKOWI nie wolno dokonywać cesji ani przenosić na osoby trzecie praw, odpowiedzialności i obowiązków wynikających ze sprzedaży.

W przypadku, gdy którekolwiek z postanowień niniejszych warunków zostanie uznane za nieważne lub niemożliwe do spełnienia, nie będzie to miało wpływu na ważność, zgodność z prawem lub spełnienie pozostałych postanowień, ani też nie zostaną one w żaden sposób zmienione.

UŻYTKOWNIK oświadcza, że przeczytał, zrozumiał i zaakceptował w całości niniejsze Warunki Ogólne.

8. OGÓLNE INFORMACJE O OFERCIE

Niniejsze Warunki Ogólne mają zastosowanie do każdej sprzedaży lub dostawy sformalizowanej przez PROWADZĄCEGO.

Wszelkie modyfikacje lub zmiany w stosunku do Propozycji Handlowej PERONA BAGS ON LINE SL lub do tego, co zostało w niej ustalone, wymagają w każdym przypadku uprzedniej pisemnej akceptacji podpisanej przez PROWADZĄCEGO.

Z uwagi na ciągły postęp techniczny i udoskonalanie produktów, PROWADZĄCY zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji dotyczących informacji podanych w reklamie, w związku z udoskonaleniami technicznymi lub ulepszeniami oferowanego produktu, o ile nie spowoduje to zmiany jego wartości. Takie modyfikacje są ważne również wtedy, gdy w jakikolwiek sposób wpływają na możliwość dostarczenia produktu.

9. JĘZYK

Obecny portal internetowy będzie wykorzystywał język hiszpański. Wszelkie informacje handlowe, stosunki umowne i komunikacja będą prowadzone w tym języku.

10. ARCHIWUM DOKUMENTACJI

Dla celów artykułu 27 Ustawy 34/2002 o usługach społeczeństwa informacyjnego wyraźnie stwierdza się, że PERONABAGS złoży dokument elektroniczny, w którym Klient sformalizuje zakup. Dokument ten nie będzie dostępny, chyba że w przypadkach określonych prawem.

11.- CENA I OKRES WAŻNOŚCI OFERTY

Cena podana przy każdym produkcie zawiera podatek VAT (Value Added Tax) oraz wszelkie inne obowiązujące podatki. Cena, o ile nie określono inaczej, nie obejmuje żadnych innych elementów dodatkowych (np. opakowania jednostkowego lub zbiorczego, przeładunku, kosztów wysyłki, ubezpieczenia wysyłki ani żadnych innych elementów lub usług dodatkowych lub pomocniczych w stosunku do zakupu).

Ceną odpowiadającą każdemu produktowi jest cena należycie opublikowana na stronie internetowej. Cena zostanie podana w walucie EURO. UŻYTKOWNIK zakłada, że wycena ekonomiczna niektórych produktów może zmieniać się w czasie rzeczywistym.

Użytkownik będzie mógł sprawdzić on-line, przed dokonaniem zakupu, charakterystykę i szczegóły kosztorysu zakupu: artykuły, cenę, ilość, dostępność, koszty transportu, opłaty, rabaty, podatki, a także całkowitą cenę zakupu. Ceny mogą być zmieniane codziennie do momentu złożenia zamówienia.

Po złożeniu zamówienia jego cena nie może ulec zmianie, niezależnie od tego, czy jest ono w danym momencie dostępne, czy nie.

Każda płatność dokonana na rzecz PROWADZĄCEGO będzie warunkowała wystawienie faktury na nazwisko zarejestrowanego UŻYTKOWNIKA lub na nazwę firmy wskazaną w momencie składania zamówienia. Faktura zostanie przesłana wraz z zakupionym produktem, a także w formacie PDF drogą telematyczną na adres e-mail podany przez użytkownika.

Użytkownik może być informowany o postępach w realizacji swojego zamówienia pocztą elektroniczną na adres info@peronabags.pl

12. KOSZTY WYSYŁKI

Informacje na temat kosztów wysyłki można znaleźć na stronie -> Wysyłka.

Koszty wysyłki można sprawdzić w koszyku, przed dokonaniem zakupu.

O ile nie uzgodniono inaczej, cena produktu nie obejmuje kosztów wysyłki, komunikacji, instalacji ani usług dodatkowych. Koszty wysyłki mogą się różnić w zależności od wagi i miejsca przeznaczenia produktu.

13. METODY PŁATNOŚCI, OPŁATY I RABATY

PERONABAGS może anulować transakcję ze względów bezpieczeństwa w przypadku, gdy dział bezpieczeństwa (https://www.peronabags.pl) otrzyma sygnały o oszustwie lub anomalii.

Użytkownik może skorzystać z dowolnej z tych metod płatności:

1.- Karta bankowa (kredytowa lub debetowa).- W przypadku płatności kartą kredytową do realizacji zamówienia niezbędne jest uprzednie zatwierdzenie płatności przez odpowiedni bank lub kasę. Płatności online kartą kredytową są dokonywane za pośrednictwem systemu bezpieczeństwa "Secure Socket Layer", który szyfruje dane bankowe podczas ich przesyłania drogą elektroniczną.

Dla większego bezpieczeństwa zamówienia opłacane kartą kredytową są weryfikowane przez PERONABAGS (https://www.peronabags.pl). Akceptowane są karty Maestro oraz wszelkie karty Visa i Mastercard zarejestrowane w systemie bezpiecznych płatności Verified by Visa.

W przypadku zamówień, w których kwota przekracza skalę ustaloną przez https://www.peronabags.pl, Klient musi przedstawić dowód tożsamości i dowód adresu, przesyłając go faksem lub pocztą elektroniczną na wskazanych zasadach.

2.- Przelew bankowy.- Klienci, którzy chcą dokonać płatności przelewem bankowym, muszą to zrobić na odpowiednio wskazane konto. Po zrealizowaniu zamówienia Klient otrzyma automatyczną wiadomość e-mail, w której zostaną wskazane dane rachunku bankowego, na który należy dokonać wpłaty.

KONCEPCJA: Jako koncepcję przelewu należy podać numer referencyjny, który zostanie podany na końcu zamówienia.

BRAK REZERWACJI: W przypadku płatności przelewem bankowym produkt nie zostanie zarezerwowany, dopóki płatność nie wpłynie na konto docelowe.

Po upływie 48 godzin bez uiszczenia ceny PERONABAGS może uznać to za odstąpienie od zamówienia i przystąpić do jego anulowania.

Po złożeniu zamówienia Klient otrzyma wiadomość e-mail z potwierdzeniem złożenia zamówienia. Po otrzymaniu przez naszą firmę informacji o dokonanej wpłacie zamówienie zostanie wysłane.

Na serwerach PERONABAGS nie są przechowywane żadne dane dotyczące kont bankowych, numery kart płatniczych ani hasła. Informacje te są przetwarzane bezpośrednio przez operatorów bankowych i dlatego nie są przechowywane w żadnym innym miejscu niż bank prowadzący. Wszystkie płatności kartą są dokonywane za pomocą bramek płatniczych z szyfrowanym protokołem bezpieczeństwa (https), dzięki czemu informacje między klientem a bankiem są przesyłane w trybie zaszyfrowanym z wykorzystaniem kluczy znanych tylko wspomnianej instytucji kredytowej.

Bramki płatności Banco Sabadell są certyfikowane przez agencję Verisign. Obie metody zakupu są uważane za bezpieczniejsze niż inne systemy stosowane w sklepach fizycznych za pośrednictwem fizycznych punktów sprzedaży.

Zamówienia zakupu.

W przypadku złożenia zamówienia, w ciągu maksymalnie 24 godzin w dni robocze do nabywcy zostanie wysłana wiadomość e-mail z potwierdzeniem statusu zamówienia i datą wysyłki.

14. GWARANCJE I ZWROTY

Wszystkie produkty oferowane na stronie internetowej są uważane za oryginalne, chyba że ich opis wskazuje inaczej. Okres gwarancji na wszystkie produkty wynosi dwa lata, zgodnie z postanowieniami Ustawy ogólnej o ochronie konsumentów i użytkowników (Królewski dekret ustawodawczy 1/2007 z 16 listopada) i przepisami uzupełniającymi.

Zgodnie z ustawą 23/2003 z 10 lipca o gwarancjach na sprzedaż towarów konsumpcyjnych, gwarancja odnosi się do następujących punktów:

I) Zgodność produktu.-

O ile nie zostanie udowodnione, że jest inaczej, produkt będzie uważany za zgodny z umową pod warunkiem, że spełnia następujące wymagania (chyba że którekolwiek z nich nie mają zastosowania ze względu na ich charakter lub okoliczności sprawy):

a) Jest zgodny z opisem dostarczonym przez PERONA BAGS ON LINE SL.

b) że nadaje się do zastosowania lub zastosowań, do których zwykle przeznaczone są wyroby tego samego typu.

c) że nadaje się do specjalnego zastosowania przewidzianego przez klienta, pod warunkiem, że klient wyraźnie to oświadczył PERONA BAGS ON LINE SL w momencie formalizowania umowy, a PERONA BAGS ON LINE SL wskazała, że produkt nadaje się do takiego zastosowania.

d) wykazuje jakość i działanie, które można uznać za normalne dla produktu tego samego typu, w sposób, którego klient może racjonalnie oczekiwać zgodnie z jego charakterem oraz, w stosownych przypadkach, opisem jego szczególnych cech dostarczonym przez PERONA BAGS ON LINE.

e) opisy i szczegóły dostarczone przez PERONA BAGS ON LINE SL w odniesieniu do produktów, ich właściwości technicznych, zdjęć itp. są opisami i szczegółami dostarczonymi przez ich producenta, w związku z czym PERONA BAGS ON LINE SL nie ponosi odpowiedzialności za prawdziwość lub treść takich oświadczeń lub informacji.

2) Jeżeli domniemany brak zgodności jest spowodowany wadliwą instalacją produktu, zostanie on uznany za brak zgodności tylko wtedy, gdy taka instalacja została przewidziana w umowie kupna jako obowiązek PERONA BAGS ON LINE i została przeprowadzona przez PERONA BAGS ON LINE lub na jej odpowiedzialność, lub również przez UŻYTKOWNIKA, jeżeli zdarzenie jest spowodowane błędem w instrukcji instalacji.

3. Użytkownik nie będzie mógł domagać się odpowiedzialności za brak zgodności, jeśli w momencie formalizowania umowy wiedział o tym lub nie mógł tego zignorować. To samo należy rozumieć w przypadku, gdy zdarzenie jest spowodowane przez materiały dostarczone przez samego użytkownika.

II) ODPOWIEDZIALNOŚĆ ŚWIADCZENIODAWCY

PERONA BAGS ON LINE SL ponosi odpowiedzialność wobec UŻYTKOWNIKA za niezgodność produktu w momencie dostawy.

W takim przypadku UŻYTKOWNIK ma prawo do naprawy, wymiany, obniżenia ceny lub rozwiązania umowy, zgodnie z warunkami określonymi w przepisach.

III) Naprawa i wymiana

1) Jeżeli produkt nie jest zgodny z umową, UŻYTKOWNIK może wybrać pomiędzy żądaniem jego naprawy lub wymiany, chyba że jedna z tych opcji jest niemożliwa lub nieproporcjonalna. Wybór UŻYTKOWNIKA pozostaje bez uszczerbku dla postanowień artykułu IV poniżej, dotyczących przypadków, w których naprawa lub wymiana nie może zapewnić zgodności z umową.

2) Za nieproporcjonalny uznaje się każdy środek zaradczy, który wymaga od PERONA BAGS ON LINE SL poniesienia nieuzasadnionych kosztów w porównaniu z inną możliwością, biorąc pod uwagę wartość, jaką miałby produkt, gdyby był zgodny, charakter braku zgodności oraz to, czy alternatywny środek zaradczy byłby możliwy bez większych niedogodności dla UŻYTKOWNIKA.

V) Obniżenie ceny i zakończenie transakcji kupna-sprzedaży

Cena zostanie obniżona, a kupno i sprzedaż mogą zostać zakończone, według wyboru UŻYTKOWNIKA, jeżeli naprawa lub wymiana nie jest możliwa lub nie została przeprowadzona w rozsądnym terminie lub bez spowodowania większych niedogodności dla UŻYTKOWNIKA. Rozwiązanie umowy kupna-sprzedaży nie ma jednak zastosowania, gdy brak zgodności jest mało istotny.

VI) Skala obniżek cen

Cena zostanie obniżona proporcjonalnie do różnicy między teoretyczną wartością produktu, gdyby był on zgodny w momencie dostawy, a rzeczywistą wartością produktu niezgodnego w tym momencie.

VII) Okres odpowiedzialności

1. Odpowiedzialność PERONA BAGS ON LINE SL z tytułu niezgodności z umową zostaje rozszerzona na niezgodności ujawnione w ciągu dwóch lat od dostawy. W przypadku produktów używanych PERONA BAGS ON LINE S.L. i UŻYTKOWNIK mogą uzgodnić krótszy termin, przy czym minimalny termin wynosi jeden rok od dostawy.

Domniemywa się, chyba że istnieją dowody przeciwne, że niezgodność wykazana w ciągu pierwszych sześciu miesięcy od dostawy istniała w momencie dostawy, chyba że takie domniemanie jest niezgodne ze szczególnym charakterem produktu lub niezgodności.

W przypadku braku dowodu przeciwnego zakłada się, że dostawa została zrealizowana w dniu wskazanym na fakturze lub etykiecie zakupu, lub na odpowiednim dowodzie dostawy, jeśli jest on datą późniejszą.

3. Działania przewidziane w poprzednich paragrafach wygasają po upływie trzech lat od daty doręczenia.

4. UŻYTKOWNIK musi powiadomić PERONA BAGS ON LINE SL o każdym braku zgodności w ciągu dwóch miesięcy od dnia, w którym się o nim dowiedział.

O ile nie zostanie udowodnione, że jest inaczej, przyjmuje się, że użytkownik dokonał zgłoszenia w wyżej wymienionym terminie.

VIII) Działania przeciwko producentowi.

Użytkownik może podjąć bezpośrednie działania wobec producenta w celu uzyskania naprawy lub wymiany, w przypadkach, gdy kontakt z PERONA BAGS ON LINE SL jest niemożliwy lub nadmiernie uciążliwy z powodu niezgodności produktu z umową.

Na tych samych warunkach, jakie zostały ustalone dla PERONA BAGS ON LINE SL, producent ponosi odpowiedzialność za wszelki brak zgodności wynikający z pochodzenia, tożsamości lub przydatności produktu zgodnie z jego charakterem, przeznaczeniem i normami prawnymi.

Za producenta uważa się wytwórcę produktu, jego importera na terytorium Unii Europejskiej, jak również każdą osobę trzecią, która występuje w takim charakterze poprzez umieszczenie na produkcie swojej nazwy, marki lub innego znaku wyróżniającego.

Strona, która jest odpowiedzialna wobec UŻYTKOWNIKA za brak zgodności, może podjąć działania przeciwko stronie odpowiedzialnej za brak zgodności w ciągu jednego roku od daty zakończenia usuwania niezgodności.

15. PRAWO WŁAŚCIWE I JURYSDYKCJA

We wszystkich sprawach, które nie zostały wyraźnie określone, niniejsze warunki będą przestrzegane i interpretowane zgodnie z prawem hiszpańskim. PROWADZĄCY i UŻYTKOWNIK zgadzają się, że wszelkie rozbieżności, które mogą powstać w odniesieniu do treści lub realizacji usług przewidzianych w niniejszych Warunkach, zostaną poddane sądom i trybunałom w Llirii, chyba że inna jurysdykcja jest prawnie konieczna.

Jeżeli miejsce zamieszkania UŻYTKOWNIKA znajduje się poza Hiszpanią, PROWADZĄCY i UŻYTKOWNIK zgadzają się poddać sądom i trybunałom najbliższym miastu Llíria (Hiszpania), wyraźnie zrzekając się jakiejkolwiek innej jurysdykcji,